top of page

Algemene voorwaarden Van den Heuvel advocaten te Bodegraven

 

 1. Van den Heuvel advocaten is een eenmanskantoor voor rekening van mr. J.L. van den Heuvel. De aan het kantoor verbonden advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

 2. Opdrachten worden uitsluitend door Van den Heuvel advocaten als opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Van den Heuvel advocaten is jegens de cliënt gehouden de zorg te betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht. Van den Heuvel advocaten kan op geen enkele wijze instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

 4. Van den Heuvel advocaten is bevoegd om, indien Van den Heuvel advocaten dat voor de goede uitvoering van de gegeven opdracht noodzakelijk acht, bij de uitvoering van de gegeven opdracht derden te betrekken. Een eventueel tekortschieten van deze derden kan slechts aan Van den Heuvel advocaten worden toegerekend  indien Van den Heuvel advocaten bij de keuze van deze derden niet zorgvuldig is geweest.

 5. De werkzaamheden van Van den Heuvel advocaten zullen in de beginsel maandelijks en achteraf in rekening worden gebracht. De cliënt is gehouden het bedrag van de declaratie zonder korting of verrekening en binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Alle kosten aan de zijde van Van den Heuvel advocaten, verband houdend met niet tijdige of niet volledige betaling, komen voor rekening van de cliënt.

 6. Van den Heuvel advocaten is te allen tijde bevoegd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen en de aanvang dan wel de voortzetting van de werkzaamheden afhankelijk te stellen van voldoening van deze voorschotdeclaratie.

 7. Iedere aansprakelijkheid van Van den Heuvel advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de door Van den Heuvel advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheids­verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van Van den Heuvel advocaten onder die verzekering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering mocht overgaan of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Van den Heuvel advocaten beperkt tot maximaal het over de laatste twaalf maanden voor de aansprakelijkstelling door de cliënt verschuldigde honorarium.

 8. Van den Heuvel advocaten zal er zoveel mogelijk voor zorg dragen dat gelden die door derden aan de cliënt moeten worden betaald, dan wel door Van den Heuvel advocaten moeten worden beheerd, worden gestort op de bankrekening van de stichting Stichting Beheer Derdengelden Van den Heuvel advocaten, gevestigd te Bodegraven.

 9. Alle in verband met de opdrachten gevormde dossiers zullen door Van den Heuvel advocaten gedurende tien jaren worden bewaard, waarna deze dossiers in beginsel worden vernietigd.

 10. Op de aan Van den Heuvel advocaten verstrekte opdracht is de klachtenregeling van Van den Heuvel advocaten van toepassing.

 11. Op elke overeenkomst van opdracht tussen Van den Heuvel advocaten en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

bottom of page