top of page

Privacyverklaring Van den Heuvel advocaten

 

Algemeen

Van den Heuvel advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens Van den Heuvel advocaten verwerkt.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, IP-adres, voorkeuren en andere gegevens die u via onze website aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het contact met een advocaat of door het invullen van een contactformulier). Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website.

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens


De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. voor het verrichten en factureren van onze dienstverlening en het innen van declaraties en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen;
2. voor de beveiliging en het beheer van ICT-systemen en analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);
3. voor het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met Van den Heuvel advocaten, de uitvoering van wet- en regelgeving, uw toestemming en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van den Heuvel advocaten.

 

Delen van persoonsgegeven met derden

Van den Heuvel advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Van den Heuvel advocaten maakt gebruik van de diensten van Think4 B.V.(Duitslandweg 13, 2411 NT Bodegraven). Met deze derde partij die namens en in opdracht van Van den Heuvel advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, is een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor deze derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van den Heuvel advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, deurwaarder of de opsteller van een deskundigen rapport.

 

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Informatie en rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt U richten aan ons kantooradres.

Bij vragen over deze privacyverklaring en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt U contact opnemen met mr. J.L. van den Heuvel via telefoonnummer 0172-762101 of info@vdheuvel-advocaten.nl

Deze privacyverklaring is op 1 juli 2019 vastgesteld.

bottom of page